.

.

Publicare carte cu ISBN

 Publicarea unei carti, cu ISBN, avantajeaza caderle didactice in punctajele de evaluare a dosarelor privind transferul, detasarea, pretransferul sau restrangerea de activitate, in conditiile reducerii de posturi care au loc in educatie. 

Lucrarea de licenta, culegerea, romanul, volumul de versuri, pot fi publicate cu costuri minime la tipografia noastra. Incepand cu 25.10.2006 editura dispune de propria tipografie digitala. 

Publicam cu acordare de ISBN si a Descrierii CIP în maxim 15 zile lucrătoare (Descrierea CIP a Bibliotecii Nationale este gratuita si sosirea acesteia de la Biblioteca Nationala dureaza 10-15 zile.)

Tiraj minim 15 exemplare (din care 8 se transmit Bibliotecii Naţionale, 2 exemplare pentru fondul propriu al editurii, 5 exemplare autorului). 

Condiţii publicare carte

 • continutul cartii sa apartina  autorului. Dacă este inevitabila preluarea unor pasaje din alte lucrari aflate sub copyright, bibliografia selectiva trebuie sa le indice.
 • textul trebuie sa fie corect din punct de vedere gramatical si ortografic, redactat cu diacritice

Costuri de editare şi publicare

 • Cost: 500 ron 

(costul include: acordarea de ISBN, CIP, editarea, publicarea a 12 exemplare, transportul prin curier rapid pentru Depozitul Legal al Bibliotecii Naţionale )

Transportul tirajului se suporta de autor prin serviciu de curierat rapid sau posta.

Publicare Reviste cu ISSN 

Editura înregistrează gratuit reviste cu  ISSN

Notiţe despre ISBN, ISSN, CIP

Ce este codul ISBN?

Codul ISBN reprezintă numărul internaţional standardizat al cărţii. 

Este întotdeauna format din 13 cifre grupate în 5 segmente de lungimi variabile, separate de cratimă: 

 • prefix 978 - indicativul pentru identificarea producţiei editoriale de carte la nivel internaţional; 
 • codul de ţară – indică grupul naţional, lingvistic sau geografic. Acest segment desemnează grupul lingvistic (limba) editorului, şi nu limba în care este publicată cartea;
 • 973 si 606 identifică editorii din România. 
 • codul de editură – identifică editorul documentului. Lungimea sa variază în funcţie de numărul lucrărilor publicate de editor; 
 • numărul de ordine – numerotează documentul printre publicaţiile editorului; 
 • cifra de control – este ultima cifră a codului ISBN. Aceasta permite verificarea validităţii codului ISBN. Pe acest segment poate fi înscrisă o cifră. 

Algoritmul de calcul al cifrei de control aparţine Agenţiei Internaţionale ISBN de la Londra.

Avantajele folosirii codului ISBN sunt: 

 • identificarea documentelor şi editurilor în baze de date bibliografice evitând confuzia între titluri asemănătoare; 
 • facilitarea operaţiilor de gestiune a stocurilor de carte în biblioteci, edituri, librării, agenţii de difuzare; 
 • crearea bazelor de date pentru edituri şi lansarea comenzilor pe calculator; 
 • participarea la programul CIP (Catalogarea înaintea Publicării).

Categorii de documente care primesc cod ISBN 

 • Cărţi şi broşuri tipărite; 
 • Cărţi audio pe casete, CD sau DVD; 
 • Atlase şi hărţi geografice cu text; 
 • Publicaţii cu foi volante, cu text (apariţie unică sub un titlu comun); 
 • Publicaţii Braille; 
 • Publicaţii microforme; 
 • Publicaţii electronice sau online; 
 • Copii digitizate ale publicaţiilor monografice tipărite; 
 • Programe de calculator educaţionale sau didactice; 
 • Publicaţii multimedia;

 Categorii de documente care NU primesc cod ISBN 

 • documente care conţin exclusiv informaţii publicitare; 
 • publicaţii periodice; 
 • lucrări de licenţă, lucrări de disertaţie şi teze de doctorat; 
 • tipărituri fără pagină de titlu sau text însoţitor; 
 • documente personale (precum curriculum vitae si profilurile personale); 
 • felicitări; 
 • înregistrări muzicale; 
 • partituri muzicale; 
 • programe de calculator care sunt utilizate în orice alt scop decât unul educaţional sau didactic; 
 • mesaje electronice şi orice alt tip de corespondenţă electronică; 
 • jocuri.

Ce este codul ISSN?

Codul ISSN permite identificarea unică, la nivel internaţional, a titlului unei publicaţii seriale.

Este un cod numeric standardizat, format din două grupe de câte 4 cifre, separate prin cratimă, precedate de acronimul ISSN. Cel de-al optulea caracter este cifra de control a codului. Poate fi o cifră sau X.

Codul ISSN nu are semnificaţie decât prin el însuşi şi nu conţine informaţii referitoare la originea sau conţinutul publicaţiei.

Codul ISSN nu are valoare juridică şi nu asigură exclusivitate asupra titlului căruia i-a fost acordat.

Care sunt avantajele codului ISSN?

Codul ISSN este folosit pentru identificarea şi gestionarea în sistem informatizat a publicaţiilor seriale. Este o cheie de acces în baza de date şi un mijloc de control rapid. 

 • Pentru editori, el permite o identificare rapidă a comenzii, putând facilita relaţiile cu difuzorii de publicaţii seriale. 
 •  Pentru biblioteci şi centre de documentare, codul ISSN poate facilita operaţiile de identificare, achiziţii, împrumut, schimb internaţional. 
 • Pentru cercetători, bibliografi şi cadre didactice, citarea titlurilor publicaţiilor seriale după codul ISSN se poate face cu mai multă precizie, mai ales în caz de omonimie a titlurilor publicaţiilor. 
 • Codul ISSN poate asigura baza de calcul pentru codul de bare. 
 • Codul ISSN împreună cu URL-ul formează un identificator unic pentru publicaţiile electronice. 

La nivel naţional, publicaţiile seriale înregistrate la Centrul Naţional ISSN şi trimise la D.L. (conform Legii 111/1995 republicată) sunt introduse în baza de date a Bibliotecii Naţionale a României, în bibliografia naţională de publicaţii seriale, începând cu primul număr de apariţie.

La nivel internaţional, fiecare cod ISSN împreună cu titlul publicaţiei şi descrierea bibliografică aferentă este înregistrat într-o bază de date specializată "Registrul ISSN". 

Ea este realizată de Centrul Internaţional ISSN, în principal prin reunirea tuturor bazelor de date naţionale. "Registrul ISSN" reprezintă referinţa cea mai completă, la nivel mondial, în materie de identificare a publicaţiilor seriale. 

Care sunt publicaţiile care pot primi cod ISSN?

Codul ISSN este destinat publicaţiilor seriale şi seriilor (colecţiilor) de monografii.

Publicaţiile seriale sunt documente ce apar în părţi succesive, pe orice tip de suport, având de obicei o ordine numerică sau cronologică şi care nu au un sfârşit prestabilit.

Această definiţie exclude lucrările ce urmează a fi publicate într-un număr finit de părţi.

Publicaţiile seriale pentru care se acordă cod ISSN sunt de tipul: ziare, reviste, anuare, anale, buletine şi lucrări ştiinţifice, dări de seamă şi rapoarte.

Nu primesc cod ISSN următoarele tipuri de publicaţii: cărţile, albumele, calendarele, cataloagele (ghiduri, liste, preţuri, oferte) de produse/servicii, publicaţiile de mare şi mică publicitate, integramele şi cuvintele încrucişate, programele TV, publicaţiile cu conţinut pornografic. 

Din categoria publicaţiilor seriale pe suport electronic, nu primesc cod ISSN paginile web personale sau de firmă, web-siturile comerciale, site-urile care conţin numai legături spre alte adrese, revistele care conţin numai rezumatele articolelor, canalele de ştiri şi media, weblog-urile.

Pentru codurile ISSN solicitate în faza de prepublicare (înainte de apariţia primului număr) tematica publicaţiei se va considera cea declarată de solicitant pe proprie răspundere.

Descrierea CIP

În cadrul Centrului Naţional CIP datele furnizate exclusiv de editori sunt prelucrate, rezultând descrierea bibliografica standardizată pentru fiecare carte în curs de apariţie.

Descrierea CIP, realizată de către Centrul Naţional CIP, va fi transmisă editurii în 10 zile lucrătoare de la recepţionarea formularului lizibil, corect şi complet. Descrierile CIP nu se transmit autorilor sau intermediarilor.

Descrierea CIP se tipăreşte pe verso paginii de titlu, respectându-se întocmai forma în care a fost redactată (punctuaţia, ordinea elementelor bibliografice şi alineatele).

Tipărirea Descrierii CIP a Bibliotecii Naţionale a României pe cărţi este o obligaţie ce revine editorului, conform art. 23, alin. (2) din Legea nr. 186/19 mai 2003 republicată în 2006 - Legea privind promovarea şi susţinerea culturii scrise.

Încălcarea prevederilor acestui articol constituie contravenţie şi se sancţionează conform art. 28, alin. (2) din aceeaşi lege.

Biblioteca Naţională a României deţine dreptul de autor asupra conţinutului descrierilor CIP şi a Bibliografiei cărţilor în curs de apariţie - CIP.

Orice intervenţie în textul Descrierii CIP sau realizarea Descrierii CIP în afara Bibliotecii Naţionale a României, constituie contravenţie la Legea Dreptului de Autor.

Acest fapt va fi adus la cunoştinţa editorului în scris, printr-o scrisoare de atenţionare. Daca situaţia se repetă va fi sesizat Oficiul Român al Dreptului de Autor.

Înştiinţarea conţinând Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României cuprinde numărul de înregistrare, numele şi semnătura persoanei care a redactat Descrierea CIP şi ştampila Centrului Naţional ISBN-ISSN-CIP. Aceste informaţii nu vor fi tipărite pe carte, dar ele pot confirma autenticitatea Descrierii CIP a Bibliotecii Naţionale a României

Categorii de documente incluse în Programul CIP

Documente pentru care se realizează Descriere CIP:

 • monografii (lucrări alcătuind un tot, în unul sau mai multe volume, fie că apar toate odată, fie că publicarea lor se etalează pe o durată limitată, după un plan stabilit dinainte); 
 • beletristică; 
 • cărţi de artă, cataloage de expoziţii cu text; 
 • manuale şcolare; 
 • lucrări de specialitate (medicină, drept, tehnică etc.); 
 • cărţi pentru copii (sunt excluse cărţile de colorat fără text). 

Se realizează descriere CIP pentru lucrările manifestarilor ştiinţifice (simpozioane, congrese, seminarii, colocvii, mese rotunde etc), care se desfăşoară ocazional, lucrări sub titluri diferite, apariţii în ţări diferite, pentru ediţia I a manifestării şi atunci când există incertitudine asupra continuităţii.

Notă: Volumele de lucrări ale manifestărilor ştiinţifice vor fi evaluate individual, pe baza copiei după pagina de titlu, în vederea stabilirii codului de identificare corespunzător ISBN/ISSN şi a necesităţii realizării Descrierii CIP. 

Documente pentru care NU se realizează Descriere CIP:

 • cărţi care nu apar prin intermediul unei edituri înregistrate; 
 • documente editate în afara graniţelor României; 
 • publicaţii seriale (apar, sub acelaşi titlu, cu o anumită periodicitate); 
 • documente electronice; 
 • extrase din publicaţii periodice; 
 • documente cuprinzând informaţii de natură efemeră, cum ar fi: cataloage comerciale, cărţi de telefon, orare; 
 • partituri muzicale fără text; 
 • cărţi de colorat fără text; 
 • lucrări de licenţă, lucrări de disertaţie, teze de doctorat 

NU se realizează Descriere CIP pentru lucrările manifestărilor ştiinţifice (simpozioane, congrese, seminarii, colocvii, mese rotunde etc) care se desfăşoară cu periodicitate, sub acelaşi titlu, pentru ediţia I a manifestării şi în cazul în care publicarea ulterioară este certă.

Notă: Volumele de lucrări ale manifestarilor ştiinţifice vor fi evaluate individual, pe baza copiei după pagina de titlu, în vederea stabilirii codului de identificare corespunzător ISBN/ISSN şi a necesităţii realizării Descrierii CIP.